Nageslacht van Jan Strobach


VII-a Hendrika Jacoba Stroobach, geboren op 7 maart 1869 in Empel en Meerwijk (), overleden op 7 mei 1944 in Arnhem () op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Stroobach (zie VI-a) en Antje Bakker.
Zij trouwt op 29 maart 1894 in Haarlem () op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Willem Roeloffs, geboren op 18 april 1862 in Nieuwenhoorn (), tandarts (1914), overleden op 28 december 1936 in Utrecht () op 74-jarige leeftijd, zoon van Izak Roeloffs en Henderina Lammerse. Dit huwelijk wordt ontbonden op 22 oktober 1914 in Utrecht ().

Kinderen van Hendrika en Jan:

1. Jacobus Hendrik Roeloffs, geboren op 14 september 1897 in Utrecht (). Hij trouwt op 16 december 1926 in Utrecht () op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Albertina Jacoba Gezina Rolina Aleida Andrea, geboren op 4 mei 1896 in Groningen (), overleden op 1 januari 1975 in Deventer () op 78-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Haijo Andrea en Hendrika Cornelia Rijshouwer. Dit huwelijk wordt ontbonden op 4 juli 1946 in Amsterdam ().
2. Johanna Wilhelmina Roeloffs, geboren op 28 mei 1900 in Utrecht (), arts, overleden op 9 juni 1958 in Arnhem () op 58-jarige leeftijd. Zij trouwt op 5 juni 1929 in Utrecht () op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Nico de Boer, geboren op 2 november 1892 in Schagen (), overleden op 1 mei 1944 in Elst () op 51-jarige leeftijd, zoon van Pieter de Boer en Meinoutje Elisabeth van Ammers.

Feiten, wetenswaardigheden en opmerkingen:

Hendrika Jacoba Stroobach is geboren "in eene keet staande alhier bij den in aanleg zijnden Staatsspoorweg Bommel-Boxtel".
Hendrika Jacoba Stroobach, zonder beroep, wonende te Utrecht, eischeres bij exploot van dagvaarding van de deurwaarder J.A. Groenendaal d.d. 12 September 1914, Mr. L. van Lier contra Jan Willem Roeloffs, tandarts, wonend te Utrecht, gedaagde bij de gemelde exploot, niet verschenen, heeft de rechtbank het volgende vonnis gewezen:
De Arrondissements Rechtbank te Utrecht, kamer voor burgerlijke Zaken:
Gezien de stukken en daaronder in ’t bijzonder het verzoekschrift van de eischeres aan de voorzitter der Rechtbank met de daaropgegeven beschikking
Gehoord eischeres in de door haar genomen conclusie
Gehoord de conclusie van ’t Openbaar Ministerie, strekkende tot toewijzing van eischeres vordering ten profijte van het tegen gedaagde te verlenen verstek wat aangaat de feiten:
Overwegende dat nu eischeres zich bij introductief request tot den voorzitter der rechtbank heeft gewend met het verzoek om, aangezien zij den 29 Maart 1894 te Haarlem is gehuwd met Jan Willem Roeloffs, tandarts, wonende te Utrecht, uit welk huwelijk twee kinderen geboren zijn, te weten een zoon, genaamd Jacobus Hendrik op 14 September 1897 en eene dochter genaamd Johanna Wilhelmina op 28 Mei 1900 en gedurende dat huwelijk heeft moeten ondervinden dat haar voornoemde echtgenoot vleeschelijke gemeenschap heeft gehad met andere vrouwen dan zijne echtgenote, verlof te mogen bekomen tot het instellen van eene vordering, tot ontbinden van het huwelijk van partijen door echtscheiding op grond van overspel door den man gepleegd, met de gevolgen daaraan door de wet verbonden, een en ander met bepaling van den dag waarop het in artikel 284 Burgerlijk Wetboek bedoelde verhoor zal plaats vinden en met veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding
Overwegende dat eischeres, na verlof van genoemde voorzitter te hebben bekomen tot het instellen van de bovenomschreven vordering, bij dagvaarding en daarmede overeenstemmende conclusie van eisch heeft doen zeggen, dat zij zich wenscht te gedragen naar de gronden en middelen van eisch in boven genoemd verzoekschrift vervat en derhalve concludeert dat het huwelijk van partijen den 20 Maart 1894 te Haarlem gesloten, zal worden ontbonden verklaard door echtscheiding op grond van overspel door den gedaagde gepleegd, met de gevolgen daarvan door de wet verbonden en dat de dag zal worden bepaald, waarop de ouders en bloedverwanten of aangehuwden van Jacobus Hendrik en Johanna Wilhelmina Roeloffs zullen worden gehoord om met de voorziening in de voogdij en de toeziende voogdij; alles met verwijzing van den gedaagde in de kosten van ’t rechtsgeding en onder voorbehoud van de zijde van eischeres om in de loop van ’t geding zoodanige incidenteele vorderingen te doen en maatregelen van voorzorg te nemen, als zij naar aanleiding van de haar bij de wet verleende bevoegdheden zal vermeenen te behooren
Overwegende dat gedaagde hoewel behoorlijk gedagvaard is in gebreke gebleven een procurem te stellen, waarop eischeres tegen den niet verschenen gedaagde heeft verstek gevraagd
Ten aanzien van ’t recht
Overwegende dat de termijnen en formaliteiten door de Wet voorgeschreven zijn in acht genomen en mitsdien het gevraagde verstek moet worden verleend, dat verder de vordering, strekkende tot echtscheiding aan de Rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt en dus moet worden toegewezen, omdat overspel, zooals gesteld, een grond oplevert voor echtscheiding
Gezien de betrekkelijke wetsartikelen, waaronder de artikelen 262, 264, 284 Burgerlijk Wetboek 56, 76, 138 van het wetboek van Burgerlijk recht van de Rechtdoende in naam der Koningin
Verleent verstek tegen den niet verschenen gedaagde en ten profijte van dien; verklaart het huwelijk op 29 Maart 1894 te Haarlem tusschen partijen gesloten ontbonden op grond van overspel van gedaagde
Bepaalt dat de ouders en bloedverwanten of aangehuwden van de minderjarige kinderen van partijen: Jacobus Hendrik en Johanna Wilhelmina door de rechtbank zullen worden gehoord over de voorziening in de voogdij en de toeziende voogdij op Donderdag 26 November 1914, des namiddags te 2 en een half uur in ’t gebouw der rechtbank te Utrecht
Veroordeelt gedaagde in de kosten van ’t rechtsgeding tot op de uitspraak van het vonnis begroot op ƒ 58.67
Gedaan en gewezen door de heeren Mrs. Boers, vice-president, Jhr. Schuurbeijne Boeije en Kranenburg, rechters en uitgesproken ter openbare terechtzitting van Donderdag den twee en twintigsten October negentienhonderd en veertien in tegenwoordigheid van Mrs. Amshoff, substituut-officier van Justitie en Hooft Graafland, Substituut-griffier.
Gedaagde heeft geen procurem doen stellen, d.w.z. heeft geen procureur (= advocaat) opdracht gegeven zich namens hem in de procedure te stellen. Dat was toen en is nog wettelijk verplicht om rechtsgeldig in rechte te kunnen optreden. Gedaagde is dus in deze echtscheidings procedure niet rechtsgeldig in rechte verschenen, weshalve tegen hem verstek is verleend en de vordering van de vrouw zonder weerwoord van de man is toegewezen. De echtscheidingsgrond overspel was tot eind jaren 60 de enige wettelijke grond tot echtscheiding, naast mishandeling. Partijen die wilden scheiden spraken dus tevoren af dat de een zou stellen dat de ander overspel had gepleegd. Die ander voerde dan, zoals in dit geval, geen verweer zodat voor de rechter vaststond dat overspel had plaatsgevonden en de echtscheiding kon worden uitgesproken. Meestal was van daadwerkelijk overspel in het geheel geen sprake geweest. Uiteindelijk is door de voortschrijdende ontkerkelijking de strenge op het geloof gebaseerde leer verlaten en is de duurzame ontwrichting van het huwelijk als echtscheidings grond ingevoerd. De zgn. grote leugen was vanaf dat moment niet meer nodig.
Op heden den achttienden December negentienhonderd veertien is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het Huis der gemeente verschenen: Meester Lambertus van Lier, advocaat en procureur, oud zeven en zestig jaren, wonende alhier, die handelend voor en in naam van Hendrika Jacoba Stroobach, zonder beroep, wonende alhier ons ter inschrijving in de regissters van den Burgerlijken Stand heeft overgelegd een vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht, bij verstek gewezen den twee en twintigsten October negentien honderd veertien, waarbij is verklaard geworden, dat het huwelijk tusschen Hendrika Jacoba Stroobach voornoemd en Jan Willem Roeloffs, tandarts, wonende alhier, voltrokken te Haarlem den negen en twintigsten Maart achttien honderd vier en negentig, door echtscheiding is ontbonden op grond van overspel door den gedaagde gepleegd. Hierbij is overgelegd eene verklaring van den griffier der voormelde Rechtbank van den tienden dezer maand ten bewijze strekkende dat gemeld vonnis op den zesden der vorige maand in persoon is beteekend en dat op zijn register geene aantekening van verzet tregen gemeld vonnis is geschied. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. Dan volgen de handtekeningen.


VII-b Hein Stroobach, geboren op 25 januari 1871 in Heiloo (), meubelmaker; timmerman (1895-1897); timmermansknecht (1906), overleden op 25 februari 1956 in Assen () op 85-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer () (op de Oude Begraafplaats West), zoon van Hendrik Stroobach (zie VI-b) en Guurtje Oortwijn.
Hij (1) trouwt op 6 oktober 1895 in Wormerveer () op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Stam, geboren op 11 mei 1872 in Wormerveer (), overleden op 18 december 1904 in Wormerveer () op 32-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Stam, herbergier (1895) en Aafje Vet.

Kinderen van Hein en Johanna:

1. Hendrik Stroobach, geboren op 3 juli 1898 in Wormerveer () (zie VIII-a).
2. Cornelis Stroobach, geboren op 15 juli 1900 in Wormerveer () (zie VIII-b).

Hij (2) trouwt op 5 mei 1906 in Wormerveer () op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Duifje Gorter, geboren op 1 september 1873 in Wormerveer (), overleden op 29 mei 1922 in Amsterdam () op 48-jarige leeftijd, dochter van AFGESCHERMD en AFGESCHERMD.

Kind van Hein en Duifje:

1. Fredrik (Freek) Stroobach, geboren op 15 juli 1907 in Wormerveer () (zie VIII-c).

Hij (3) trouwt op 27 december 1928 in Zaandijk () op 57-jarige leeftijd met de 43-jarige Francisca Jantje Zwaantje de Boer, geboren op 8 september 1885 in Groningen (), overleden op 20 juli 1966 in Assen () op 80-jarige leeftijd, dochter van Thomas de Boer en Alberdina Meppelder.


VII-c Jan Stroobach, geboren op 25 september 1873 in Middelburg (), werkman; boerenarbeider (1897), overleden op 15 april 1930 in Zaandam () op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Stroobach (zie VI-b) en Guurtje Oortwijn.
Hij trouwt op 28 april 1897 in Broek in Waterland () op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Eefje Esselman, geboren op 10 februari 1875 in Broek in Waterland (), overleden op 5 juni 1934 in Zaandam () op 59-jarige leeftijd, dochter van AFGESCHERMD en AFGESCHERMD.

Kinderen van Jan en Eefje:

1. Hendrik Stroobach, geboren op 19 december 1897 in Broek in Waterland () (zie VIII-d).
2. Pieter Stroobach, geboren op 17 september 1899 in Zaandam () (zie VIII-e).
3. Jan Jacobus Stroobach, geboren op 13 juni 1905 in Zaandam () (zie VIII-f).


VII-d Jacobus Stroobach, geboren op 30 april 1876 in Amsterdam (), timmerman (1900-1922), overleden op 24 juli 1929 in Zaandijk () op 53-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Stroobach (zie VI-b) en Guurtje Oortwijn.
Hij (1) trouwt op 29 april 1900 in Wormerveer () op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Maartje Hos, geboren op 11 mei 1876 in Wormerveer (), overleden op 2 september 1924 in Wormerveer () op 48-jarige leeftijd, begraven te Wormerveer () (op de Oude Begraafplaats West), dochter van AFGESCHERMD en AFGESCHERMD.

Kinderen van Jacobus en Maartje:

1. Hendrik Nicolaas Stroobach, geboren op 26 mei 1901 in Wormerveer (), timmerman, overleden op 2 oktober 1927 in Schagen () op 26-jarige leeftijd. Hij blijft ongehuwd.
2. Trijntje Guurtje Stroobach, geboren op 30 mei 1903 in Wormerveer () (zie VIII-g).
3. Klaas Stroobach, geboren op 29 oktober 1906 in Wormerveer (), smid (bij de oliefabriek P.H. Kaars Sijpesteijn), overleden op 25 januari 1965 in Wormerveer () op 58-jarige leeftijd. Hij blijft ongehuwd.
4. Jacobus Jan Stroobach, geboren op 15 november 1911 in Wormerveer () (zie VIII-h).
5. Neeltje Frouwke Catharina Elisabeth (Nel) Stroobach, geboren op 19 juli 1920 in Wormerveer () (zie VIII-i).

Hij (2) trouwt op 16 mei 1929 in Zaandijk () op 53-jarige leeftijd met de 54-jarige Maria Metta Buis, geboren op 17 september 1874 in Amsterdam (), overleden op 8 september 1953 in Amsterdam () op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan Buis en Jannetje Dobber.


VII-e Anna Catharina Stroobach, geboren op 27 april 1872 in Uitgeest (), gedoopt (gereformeerd), overleden op 11 juni 1941 in Purmerend () op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Zij (1) trouwt op 23 oktober 1912 in Amsterdam () op 40-jarige leeftijd met de 42-jarige Johan Herman Spaink, geboren op 1 juli 1870 in Amsterdam (), gedoopt (gereformeerd), sigarenhandelaar (1912), overleden op 8 augustus 1924 in Amsterdam () op 54-jarige leeftijd, zoon van Herman Laurentz Spaink en Aaltje Arentsen.
Zij (2) trouwt op 17 juli 1937 op 65-jarige leeftijd met de 59-jarige Jan Halvemaan, geboren op 20 september 1877 in Medemblik (), gemeentereiniger, overleden op 29 maart 1960 in Purmerend () op 82-jarige leeftijd, zoon van Pieter Halvemaan en Trijntje Bulkes.


VII-f Jan Stroobach, geboren op 31 december 1873 in Uitgeest (), kistenmaker (1897), overleden op 9 november 1899 in Amsterdam () op 25-jarige leeftijd, zoon van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Hij trouwt op 30 september 1897 in Amsterdam () op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Droogsma, geboren op 7 januari 1876 in Hennaarderadeel (), overleden op 7 augustus 1960 in Haarlem () op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter Sijbolts Droogsma en Oetske Pieters Donia.

Kind van Jan en Antje:

1. Jan Philip Stroobach, geboren op 6 juli 1898 in Amsterdam (), graancontroleur, overleden op 22 februari 1925 in Amsterdam () op 26-jarige leeftijd. Hij blijft ongehuwd.


VII-g Catharina Elizabeth Stroobach, geboren op 2 april 1876 in Uitgeest (), overleden op 6 augustus 1950 in Zeist () op 74-jarige leeftijd, begraven te Zeist () (op de Nieuwe Begraafplaats), dochter van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Zij trouwt op 20 mei 1903 in Amsterdam () op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan de Vries, geboren op 26 augustus 1874 in Amsterdam (), magazijnbediende; chauffeur (1929), overleden op 29 juni 1949 in Zeist () op 74-jarige leeftijd, begraven te Zeist () (op de Nieuwe Begraafplaats), zoon van AFGESCHERMD en AFGESCHERMD.

Kinderen van Catharina en Jan:

1. Elisabeth Christina de Vries, geboren op 16 maart 1904 in Amsterdam (), overleden op 6 april 1972 in Amsterdam () op 68-jarige leeftijd. Zij trouwt op 12 september 1929 in Amsterdam () op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Louis Gerard Christiani, geboren op 13 oktober 1900 in Amsterdam (), kantoorbediende (1929), zoon van Louis Gerard Christiani en Jansje Margaretha Held.
2. Jan Philip de Vries, geboren op 20 juli 1911 in Amsterdam (), overleden op 14 oktober 1981 in Heemstede () op 70-jarige leeftijd. Hij trouwt op 28 juli 1938 in Amsterdam () op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Antonia Ober, geboren op 16 september 1915 in Amsterdam (), overleden op 25 september 1999 in Beverwijk () op 84-jarige leeftijd, dochter van Herman Ober en Cornelia Pauw.


VII-h Cornelis Stroobach, geboren op 17 maart 1878 in Uitgeest (), onderbaas (van een zagerij); timmerman, overleden op 27 november 1967 in De Bilt () op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Hij (1) trouwt op 7 mei 1903 in Amsterdam () op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Berendje Jacobs, geboren op 16 januari 1876 in Putten (), overleden op 13 september 1917 in Amsterdam () op 41-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobs, arbeider (1876) en Jacobje van Spriel.

Kinderen van Cornelis en Berendje:

1. Een levenloos kind (geslacht onbekend), geboren op 18 februari 1908 in Amsterdam ().
2. Een levenloos kind (geslacht onbekend), geboren op 7 april 1910 in Amsterdam ().
3. Jacoba Stroobach, geboren op 5 januari 1913 in Amsterdam () (zie VIII-j).
4. Jannetje Cornelia Stroobach, geboren op 20 juli 1916 in Amsterdam () (zie VIII-k).

Hij (2) trouwt op 18 april 1918 in Amsterdam () op 40-jarige leeftijd met de 38-jarige Johanna van der Hoeven, geboren op 10 september 1879 in Amsterdam (), overleden op 23 augustus 1935 in Amsterdam () op 55-jarige leeftijd, dochter van Simon van der Hoeven en Wilhelmina Christina Kramer.

Kind van Cornelis en Johanna:

1. Een levenloos kind (geslacht onbekend), geboren op 16 september 1920 in Amsterdam ().


VII-i Gerardus Stroobach, geboren op 31 maart 1881 in Uitgeest (), binnenschipper; binnenvisser; metselaar (1915), overleden op 27 februari 1967 in Amsterdam () op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Hij (1) trouwt op 26 oktober 1905 in Amsterdam () op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jannetje Jacobs, geboren op 30 april 1885 in Amsterdam (), overleden op 8 februari 1914 in Amsterdam () op 28-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobs, arbeider (1876) en Jacobje van Spriel.

Kinderen van Gerardus en Jannetje:

1. Jan Philip Stroobach, geboren op 24 juni 1906 in Amsterdam () (zie VIII-l).
2. Gerardus Stroobach, geboren op 5 september 1908 in Düsseldorf ) (zie VIII-m).
3. Cornelis Stroobach, geboren op 5 januari 1910 in Amsterdam () (zie VIII-n).
4. Jacobus Stroobach, geboren op 11 november 1911 in Amsterdam (), overleden op 1 november 1912 in Amsterdam () op 0-jarige leeftijd (11 maanden oud).
5. Jacobus Stroobach, geboren op 16 mei 1913 in Amsterdam (), overleden op 6 maart 1926 in Amsterdam () op 12-jarige leeftijd.

Hij (2) trouwt op 21 juli 1915 in Amsterdam () op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacoba Jacobs, geboren op 18 september 1887 in Amsterdam (), overleden op 23 juni 1972 in Hilversum () op 84-jarige leeftijd, dochter van Jan Jacobs, arbeider (1876) en Jacobje van Spriel.

Kind van Gerardus en Jacoba:

1. Pieter Stroobach, geboren op 29 december 1919 in Amsterdam () (zie VIII-o).

Feiten, wetenswaardigheden en opmerkingen:

Het vermoeden bestaat dat hij helemaal geen schipper of binnenvisser is geweest, maar dit heeft voorgewend tijdens de Tweede Wereldoorlog.


VII-j Jannetje Stroobach, geboren op 9 juni 1883 in Uitgeest (), overleden op 15 april 1965 in Amsterdam () op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Zij trouwt op 24 mei 1914 in Amsterdam () op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Hendrik Rill, geboren op 10 augustus 1891 in Kampen (), portier; werkman (1914), overleden op 29 januari 1972 in Amsterdam () op 80-jarige leeftijd, zoon van Roelof Rill, brooddepothouder (1914) en Femmigje Kroneman.

Kinderen van Jannetje en Jan:

1. Jan Philip Rill, geboren op 4 maart 1915 in Amsterdam (), overleden op 10 mei 1993 in Amsterdam () op 78-jarige leeftijd. Hij trouwt op 7 juni 1939 in Amsterdam () op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Paula Margarete Werners, geboren op 11 juli 1905 in Krefeld ), overleden op 24 oktober 1990 in Amsterdam () op 85-jarige leeftijd, dochter van Joseph Heinrich Werners en Katharina Höttges.
2. Femmetje Rill, geboren op 3 september 1916 in Amsterdam (), overleden op 7 juli 2005 in Amsterdam () op 88-jarige leeftijd. Zij trouwt op 22 mei 1940 in Amsterdam () op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Marten (Martin) de Jong, geboren op 14 april 1915 in Amsterdam (), overleden op 3 februari 1987 in Amsterdam () op 71-jarige leeftijd, zoon van Lijke Gerrit de Jong en Jacoba Engelbertha de Foppen.
3. Jacoba Rill, geboren op 24 september 1918 in Amsterdam (), overleden op 5 maart 1987 in Medemblik () op 68-jarige leeftijd. Zij trouwt op 3 januari 1940 in Amsterdam () op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Barend de Swart, geboren op 27 mei 1913 in Amsterdam (), overleden op 29 mei 1994 in Amsterdam () op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan de Swart en Geertruida de Kars.


VII-k Pieter Stroobach, geboren op 21 juli 1884 in Uitgeest (), timmerman (1913), overleden op 20 april 1963 in Amsterdam () op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Philip Stroobach (zie VI-c) en Jacobje Makkinga.
Hij trouwt op 17 april 1913 in Amsterdam () op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrika Femmina van Werkhoven, geboren op 15 februari 1887 in Amsterdam (), overleden op 1 mei 1963 in Amsterdam () op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gerrit Nicolaas van Werkhoven, timmerman (1913) en Lena Snel.

Kinderen van Pieter en Hendrika:

1. Pieter Stroobach, geboren op 22 oktober 1913 in Amsterdam (), overleden op 17 februari 1919 in Amsterdam () op 5-jarige leeftijd.
2. Johannes Gerrit Nicolaas Stroobach, geboren op 17 januari 1915 in Amsterdam () (zie VIII-p).


VII-l Jan Stroobach, geboren op 7 mei 1871 in Uitgeest (), tuinknecht (bij Jan van Dorp in Wijk aan Zee) (1888-1889); pakhuisknecht (1896); tuinier (1896), overleden op 20 oktober 1939 in Amsterdam () op 68-jarige leeftijd, begraven op 25 oktober 1939 te Amsterdam () (op begraafplaats Vredenhof), zoon van Cornelis Stroobach (zie VI-d) en Anna Gezina Vooren.
Hij gaat op 16 april 1896 in ondertrouw in Amsterdam () en trouwt op 30 april 1896 in Amsterdam () op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Sybilla Thomas, geboren op 27 september 1876 in Amsterdam (), overleden op 22 mei 1976 in Amsterdam () op 99-jarige leeftijd, begraven op 26 mei 1976 te Amsterdam () (op begraafplaats Vredenhof), dochter van Nicolaas Cornelis Thomas, kruier; sjouwer; smid en Cornelia Johanna van Steen, dienstbode.

Kinderen van Jan en Maria:

1. Cornelis Stroobach, geboren op 3 september 1896 in Amsterdam () (zie VIII-q).
2. Nicolaas Cornelis (Nico) Stroobach, geboren op 14 januari 1898 in Amsterdam () (zie VIII-r).
3. Een levenloos kind (geslacht onbekend), geboren op 21 maart 1900 in Watergraafsmeer ().
4. Een levenloos kind (geslacht onbekend), geboren op 9 maart 1901 in Watergraafsmeer ().
5. Jacobus Stroobach, geboren op 3 juli 1902 in Watergraafsmeer () (zie VIII-s).
6. Maria Sijbilla Stroobach, geboren op 8 september 1904 in Watergraafsmeer () (zie VIII-t).
7. Jan Stroobach, geboren op 16 januari 1907 in Amsterdam () (zie VIII-u).
8. Anna Gezina Stroobach, geboren op 12 februari 1909 in Amsterdam () (zie VIII-v).
9. Johannes Wilhelmus Stroobach, geboren op 20 september 1911 in Amsterdam (), overleden op 15 november 1911 in Amsterdam () op 0-jarige leeftijd (1 maand oud).
10. Catharina Margaretha (Tiny) Stroobach, geboren op 5 oktober 1912 in Amsterdam () (zie VIII-w).
11. Johannes Wilhelmus (Joop) Stroobach, geboren op 22 december 1916 in Amsterdam () (zie VIII-x).
12. Hendrik Jacobus Stroobach, geboren op 6 juli 1922 in Amsterdam () (zie VIII-y).


VII-m Jacobus Stroobach, geboren op 29 april 1876 in Uitgeest (), schipper (bij de Koninklijke Marine); kwartiermeester (bij de Koninklijke Marine) (1903); concierge (1926), overleden op 23 oktober 1926 in Amsterdam () op 50-jarige leeftijd, begraven op 27 oktober 1926 te Amsterdam () (op de Nieuwe Oosterbegraafplaats), zoon van Cornelis Stroobach (zie VI-d) en Anna Gezina Vooren.
Hij trouwt op 12 maart 1903 in Amsterdam () op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Leentje Bartha Bruijnjé, geboren op 30 maart 1880 in Amsterdam (), overleden op 12 oktober 1969 in Hilversum () op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Willem Bruijnjé en Bartha Veltenaar.

Feiten, wetenswaardigheden en opmerkingen:

Rouwadvertentie: Tot onze diepe droefheid overleed heden, na een smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Zoon, Behuwdzoon, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer JACOBUS STROOBACH Cz, in leven gepensionneerd Schipper Koninkl. Marine in den ouderdom van 50 jaar. Uit aller naam: Wed. J. STROOBACH-L.B. BRUIJNJÉ Amsterdam, 23 October 1926. 2e Weteringplantsoen 21. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag a.s. op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, te circa 1 uur.
Advertentie: Voor de hartelijke deelneming betoond bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Zoon, Behuwdzoon, Broeder en Behuwdbroeder, den Heer JACOBUS STROOBACH Cz. betuigen wij U onzen hartelijken dank. Uit aller naam: Wed. J. STROOBACH-L .B. BRUIJNJÉ Amsterdam, December 1926. 2e Weteringplantsoen 21.


VII-n Jan Stroobach, geboren op 28 maart 1873 in Uitgeest (), bootsman; zeeman, overleden op 24 februari 1908 in Amsterdam () op 34-jarige leeftijd, zoon van Arie Stroobach (zie VI-e) en Jannetje Kloppenburg.
Hij trouwt op 21 februari 1904 in Uitgeest () op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Elizabeth Adriana Eckhart, geboren op 11 februari 1881 in Uitgeest (), overleden op 3 december 1956 in Amsterdam () op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan Eckhart en Trijntje Hogenstijn.

Kinderen van Jan en Elizabeth:

1. Jannetje Stroobach, geboren op 8 juni 1904 in Amsterdam () (zie VIII-z).
2. Trijntje Stroobach, geboren op 20 februari 1906 in Amsterdam () (zie VIII-aa).
3. Adriana Stroobach, geboren op 7 februari 1908 in Amsterdam () (zie VIII-ab).


VII-o Cornelis Stroobach, geboren op 6 april 1874 in Uitgeest (), aannemer; timmerman, overleden op 28 april 1958 in Johannesburg () op 84-jarige leeftijd, zoon van Arie Stroobach (zie VI-e) en Jannetje Kloppenburg.
Hij trouwt in Kaapstad () met Grietje (Greta) Zwart, geboren op 27 juni 1882 in Zaandijk (), overleden op 7 juli 1927 in Johannesburg () op 45-jarige leeftijd, dochter van Simon Zwart, veehouder en Grietje Korver.

Kinderen van Cornelis en Greta:

1. Arie Johannes Stroobach, geboren op 19 juli 1905.
2. Cornelia Margaretha Stroobach, geboren op 1 februari 1911 (zie VIII-ac).
3. Jan Jacob Stroobach, geboren op 26 maart 1915, overleden .
4. Cornelis Gerhard Stroobach, geboren op 19 mei 1923, overleden .


VII-p Jacobus Stroobach, geboren op 29 maart 1876 in Uitgeest (), agent (van de Nederlands-Indische Escompto Mij); bankier, overleden op 25 maart 1962 in Bloemendaal () op 85-jarige leeftijd, zoon van Arie Stroobach (zie VI-e) en Jannetje Kloppenburg.
Hij trouwt op 18 februari 1904 in Amsterdam () op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Rebecca Alida (Betsy) Joon, geboren op 23 maart 1881 in Amsterdam (), overleden op 10 mei 1967 in Haarlem () op 86-jarige leeftijd, gecremeerd te Driehuis () (te Westerveld), dochter van Gerrit Hendrik Joon, onderwijzer en Grietje Alida Stokflith.

Kinderen van Jacobus en Betsy:

1. Gerrit Hendrik Stroobach, geboren op 17 maart 1905 in Padang () (zie VIII-ad).
2. Hendrik Stroobach, geboren op 28 november 1906 in Penang () (zie VIII-ae).
3. Jacob Cornelis Stroobach, geboren op 5 september 1909 in Semarang () (zie VIII-af).


VII-q Hendrik Stroobach, geboren op 1 november 1881 in Uitgeest (), inspecteur (Bouw- en Woningtoezicht) (1914), overleden op 25 november 1963 in Amsterdam () op 82-jarige leeftijd, zoon van Arie Stroobach (zie VI-e) en Jannetje Kloppenburg.
Hij trouwt op 16 april 1914 in Amsterdam () op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Bokma, geboren op 6 februari 1882 in Amsterdam (), overleden op 27 februari 1958 in Amsterdam () op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Bokma en Geertje Westra.

Kinderen van Hendrik en Antje:

1. Annie Stroobach, geboren op 1 januari 1915 in Amsterdam (), overleden op 8 februari 1999 in Amsterdam () op 84-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
2. Jannetje Hendrika Stroobach, geboren op 24 oktober 1917 in Amsterdam (), leraar, overleden op 21 december 1991 in Amsterdam () op 74-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
3. Geertje Stroobach, geboren op 31 mei 1921 in Amsterdam (), overleden op 1 januari 2003 in Amsterdam () op 81-jarige leeftijd.


VII-r Aafje Stroobach, geboren op 4 maart 1886 in Amsterdam (), overleden op 26 mei 1963 in Haarlem () op 77-jarige leeftijd, dochter van Arie Stroobach (zie VI-e) en Jannetje Kloppenburg.
Zij trouwt op 19 april 1917 in Amsterdam () op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Zwart, geboren op 29 juni 1888 in Zaandijk (), bouwkundig opzichter; bouwkundige; makelaar (in onroerende goederen), overleden op 30 juni 1956 in Zaandam () op 68-jarige leeftijd, zoon van Simon Zwart, veehouder en Grietje Korver.

Kinderen van Aafje en Pieter:

1. Simon Adriaan Zwart, geboren op 30 januari 1918 in Susteren (), overleden op 26 november 1999 in Doetinchem () op 81-jarige leeftijd. Hij trouwt op 4 december 1945 in Haarlem () op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Johanna Alberdina Booij, geboren op 6 januari 1921 in Haarlem (), overleden op 24 maart 2014 in Rotterdam () op 93-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Booij en Maria Johanna Alberdina van der Linde.
2. Janette Gretha (Netty) Zwart, geboren op 21 december 1920 in Velsen (), overleden op 15 oktober 2001 in Zutphen () op 80-jarige leeftijd. Zij trouwt op 21 december 1970 in Doesburg () op 50-jarige leeftijd met de 43-jarige Dirk Jan Holtslag, geboren op 16 augustus 1927 in Doetinchem (), overleden op 12 augustus 2007 op 79-jarige leeftijd, begraven te Doetinchem () (op begraafplaats Loolaan).


Gegenereerd met Aldfaer, versie 8.1.